Varing
stran nazaj | tiskanju prijazno | na dno 
 
 
VARING
Služba za varstvo pri delu

Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto

tel.: 07 / 39-34-990
fax: 07 / 39-34-992
GSM: 041 673 455
e-mail: info@varing.si
 
 

Število obiskovalcev: 463250

 

 

 

PRIPOROČILO vsem članom OOZ NM - KAKO MORA BITI UREJENA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Datum objave: 9. november 2007

 

KAKO MORA BITI UREJENA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  (VZD)

 

Oktobrski posvet z glavnim rep. inšpektorjem za delo g. Borutom Brezovarjem nam je dal za razmislek nekaj iztočnic. Z namenom ozaveščanja, vsem  članom zbornice sporočamo sledeče:

Vsak delodajalec si mora po zakonu organizirati izvajanje VZD pri delu v svojem podjetju. Ali ima za to zaposlenega varnostnega inženirja oz. osebo s strokovnim izpitom, ali pa mu to opravlja podjetje po pogodbi. Za manjše in srednje velike delodajalce je najbolj primerno, da si na trgu poišče podjetje, ki se ukvarja s to dejavnostjo in ima za opravljanje te dejavnosti potrebna dovoljenja. S takim podjetjem delodajalec podpiše pooblastilo za opravljanje vseh strokovnih nalog. Preko nadzora in ostalih aktivnosti iz VZD je izvajanje tega tako stalno prisotno v vašem podjetju, vi pa ste pokriti. V okviru pooblastila naj bo vključen tudi kontrolni pregledi stanja VZD.

Letno število kontrolnih pregledov se določi na osnovi velikosti ter dejavnosti podjetja. Na osnovi kontrolnih pregledov naj se izdela zapisnik z ugotovljenim stanjem, morebitnimi pomanjkljivostmi in z roki za njihovo odpravo.

 

Pooblaščeno podjetje oz. strokovni delavci morajo pri vas izvajati oz. skrbeti za aktivnosti, ki zajemajo:

 • IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja, v primeru sprememb dopolniti izjavo o varnosti in izvajati revizijo v skladu z določenimi roki. Določit in podpisat pogodbo s zdravnikom medicine dela. Ta mora dopolniti izjavo o varnosti z medicinskim delom.

 • USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje za varno delo mora bi sestavljeno iz teoretičnega usposabljanja, teoretičnega preizkusa, praktičnega usposabljanja in praktičnega preizkusa. Usposabljanje mora biti  izvedeno v skladu z izdelanim programom, izdani morajo biti predpisani zapisniki.

 • ZDRAVSTVENI NADZOR

- Zdravniški pregledi, tako predhodni kot tudi periodični zdravniški pregledi v skladu z rokom, ki jih določi pooblaščeni zdravnik.

- Organiziranost prve pomoči, usposobljenost internih izvajalcev ter sredstva in oprema.

 • OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Osebno varovalno opremo, z izdelanim navodilom o zagotavljanju in uporabi OVO.

 • DELOVNO OKOLJE

Preiskave delovnega okolja, toplotno udobje (temperatura, vlaga in gibanje zraka), osvetljenosti, hrupa, kemičnih in bioloških škodljivosti itd.

 • DELOVNA OPREMA

Predhoden in periodični pregled in preizkus delovne opreme ter pridobiti potrdilo o ustreznosti.

 • STROJI - MD DIREKTIVA

Predvsem za nove stroje velja, da morajo imeti dokumentacijo v slovenskem jeziku, izjavo o skladnosti, označena stikala, CE znak, tehnično mapo, navodila za varno delo.

 • NAVODILA ZA VARNO DELO

Navodila za varno delo - izvlečki, morajo biti nameščeni na delovnih mestih. Delavci jih morajo  poznati in se po njih ravnati.

 • ELEKTRIČNI TOK

Pregled in meritve el. instalacij, strelovodnih sistemov, občasni vizualni pregled el. priključkov

 

 • NEVARNE IN ŠKODLJIVE SNOVI

Imeti seznam, dokumentacijo - varnostne liste, usposabljanje delavcev po pravilniku, in imeti ustrezno skladiščenje.

 • GIBANJE IN NOTRANJI TRANSPORT

Poti za hojo in transport, izhodi, prehodi, stopnice ipd morajo biti po predpisih ter ustrezno označene. Delavci ki upravljajo z viličarji in podobnimi transportnimi sredstvi morajo  biti usposobljeni (imeti izpit).

 • DELOVNA MESTA V OBJEKTIH

Delovna mesta morajo biti v stabilnem in trdnem objektu, ustrezne delovne površine (površine, višine, volumen, urejenost, opremljenost).Imeti sanitarne prostore, posebne prostore.

 • DELOVNA MESTA NA PROSTEM

Prijava gradbišča s strani investitorja, izdelan varnostni načrt in imenovan koordinator za varnost in zdravje pri delu.

 • PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

Imeti elaborat eksplozijske zaščite, vgrajeno opremo, vzdrževanje in popravila morajo biti ustrezna, imeti usposabljanje delavcev, ki ravnajo z tako opremo.

 • TLAČNE POSODE

Izvedene predhodne in periodične preglede in preizkuse ter imeti dokumentacijo, ki izkazuje  brezhibnost

 • EVIDENCE IN PRIJAVE S PODROČJA VZD

Vsak delodajalec mora voditi devet evidenc s področja VZD. Če je mogoče, se naj evidence vodijo z računalniškim programom. Delodajalec mora inšpekciji prijaviti nezgode pri delu, poklicne bolezni, nevarni pojav, nevarna dela, nevarne snovi v skladu s posebnimi predpisi, dela z azbestom, gradbišča itd,

 • POŽARNI RED

Mora biti izdelan za objekte, kjer se opravlja dejavnost. Delodajalec, kot tudi pooblaščena služba mora izvajati nadzor na osnovi kontrolnih listov.

 • SREDSTVA ZA GAŠENJE

Gasilniki, hidranti, javljalniki požara in ostala gasilna sredstva za gašenje in odkrivanje požara morajo biti pravilno nameščeni, nezaloženi, z veljavnim pregledom.

 

 • OSTALA PODROČJA KJER JE POTREBNO OPOŠTEVATI POSEBNE PREDPISE

Ročno prenašanje bremen, hrup na delovnem mestu, izpostavljenost delavcev vibracija, izpostavljenost delavcev različnim sevanjem, dvigala s kabino - lifti, posebno varstvo mladine,  žensk, invalidov in starejših delavcev.

  

Delodajalec mora sam ali preko njegovih podrejenih stalno nadzirati svoje delavce v  smislu varnega dela, saj ima to zelo velik pomen pri vzpostavitvi varnega dela.   

     

Priporočilo, kako mora biti urejeno VZD pri članih Območne obrtne zbornice NM je narejeno na osnovi smernic, ki jih uporablja inšpektorat RS za delo pri izvajanju inšpekcijskih pregledov. Področje je zelo široko, naloge za izvedbo pa so zelo zahtevne. Zato še enkrat priporočilo, da je vsa ta dela  potrebno izvajati. Lahko jih izvajate sami ali na trgu poiščete ustrezno strokovno podjetje.

 

Če bo vse našteto opravljeno kvalitetno in v rokih, je možnost, da bi v vašem podjetju prišlo do poškodbe, majhna. Prav tako je majhna verjetnost, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje od vas zahteval povračilo škode, ki jo je imel pri kritju stroškov, nastalih zaradi poškodbe pri delu

 

Pripravil:    

Svetovalec OOZ Novo mesto za VPD:   Anton Fabjan ,VARING Novo mesto

Predsednik OOZ Novo mesto:  Franci Bukovec

                                            

 

četpetsob
23°C26°C
7°C9°C
Napoved >>>

Novice:


Novi predpisi iz varstva pred požarom->Preberite

Vse gradivo (c) Varing | Spletne rešitve (c) Copyright T-media d.o.o. stran nazaj | tiskanju prijazno | nazaj na vrh