Varing
stran nazaj | tiskanju prijazno | na dno 
 
 
VARING
Služba za varstvo pri delu

Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto

tel.: 07 / 39-34-990
fax: 07 / 39-34-992
GSM: 041 673 455
e-mail: info@varing.si
 
 

Število obiskovalcev: 463241

 

 

 

Obvestilo - nov PRAVILNIK O POŽARNEM REDU

Datum objave: 1. avgust 2007

Obveščamo, da je od 19. junija 2007 naprej stopil v veljavo (uporabljati pa se začne 1. novembra 2007) PRAVILNIK o požarnem redu (Uradni list št. 52, 12. 6. 2007), ki je nadomestil prejšnjega iz leta 1997.

Pravilnik določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije ter vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta ter načrta evakuacije.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih objektov morajo izdelati požarni red razen: eno in dvostanovanjskih stavb, stavb žičnih naprav, javnih telefonskih govorilnic, svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb, kolesarnic, glasbenih paviljonov, nestanovanjskih kmetijskih stavb, ki niso namenjene izvajanju registrirane dejavnosti kmetijstva, lova ali gozdarstva, nestanovanjskih kmetijskih stavbah na kmetiji katerih skupna površina ne presega 300 m2, kapel, kulturnih spomenikov, nadstrešnic na avtobusnih postajah, javnih sanitarijah in podobno.

Požarni načrt in načrt evakuacije pa se morata izdelati za objekte v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost oz. v objektih, kjer se lahko hkrati nahaja več kot 100 ljudi.

Ne glede na prejšnji odstavek mora biti načrt evakuacije izobešen na vidnem mestu v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavbah za posebne namene, hotelih in drugih stavbah za nastanitev, stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter v stavbah za zdravstvo.

Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije in priloge požarnega reda mora podpisati lastnik ali uporabnik objekta oz. dela objekta oz. od njih pooblaščena oseba.

Novi Požarni red vsebuje 9 točk s 6. obveznimi prilogami,
(prejšnji pa je vseboval le 4 točke)

 1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oz. stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
 2. ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri tam, kjer je to prepovedano,
 3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi , ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 4. podatek o predvidenem številu uporabnikov,
 5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
 7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrola izvajanja teh ukrepov,
 8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oz. stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oz. stanovalcev po požaru,
 9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih oz. stanovalcev.

Obvezne priloge požarnega reda:

 1. izvleček iz požarnega reda,
 2. navodila za posameznike,
 3. evidenčni list o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih delovne opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom,
 4. evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom,
 5. evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah,
 6. kontrolni listi.

Izvleček požarnega reda je po novem pravilniku potrebno dopolniti še s predvidenim številom uporabnikov glede na namembnost objekta.

Obveznosti delodajalca: Delodajalec pri katerem v eni izmeni opravlja delo do 300 delavcev mora za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih 300 dodatnih delovnih mest pa še po eno odgovorno osebo. Delodajalec, ki pa mora v skladu s tem pravilnikom poleg požarnega reda izdelati tudi načrt evakuacije in požarni načrt pa mora zagotoviti odgovorno osebo na vsakih 200 delovnih mest.

Navodila za posameznike morajo biti prilagojena posameznim ciljnim skupinam, stalno ažurirana in morajo vsebovati:

 1. organizacijo varstva pred požarom, vključno z nalogami in odgovornostmi,
 2. preventivne ukrepe in postopke za preprečevanje nastanka požara,
 3. postopke in naloge v primeru požara,
 4. postopke in naloge po požaru.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara. Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.

Lastniki ali uporabniki objektov, ki morajo izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

Evidence o požarih in eksplozijah, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, njihovem vzdrževanju, servisiranju, pregledih in preizkusih ter usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom, vključno s seznanitvijo s požarnim redom mora voditi lastnik ali uporabnik objekta.

Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije po tem pravilniku, mora izdelati lastnik oziroma uporabnik objekta ali oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu in določi način in pogostost kontrolnih pregledov.

VARING bo do konca avgusta 2007 strankam s podpisanim pooblastilom poslal ponudbe za izdelavo revizije oz. uskladitve požarnega reda z novim pravilnikom. Naprošamo, da ponudbe čimprej potrdite in pošljete nazaj na VARING.

četpetsob
23°C26°C
7°C9°C
Napoved >>>

Novice:


Novi predpisi iz varstva pred požarom->Preberite

Vse gradivo (c) Varing | Spletne rešitve (c) Copyright T-media d.o.o. stran nazaj | tiskanju prijazno | nazaj na vrh